Univerzálny odvápňovač pre espressa ETA 5180 00201

Kód produktu: ETA518000201
Univerzálny prostriedok na odstránenie vodného kameňa z kávovaru pre 7 cyklov odvápnenia.

Popis:

Každý kávovar potrebuje pravidelnú údržbu, ktorá čas od času zahŕňa aj odvápnenie. Aby ste sa vyhli poškodeniu prístroja alebo nedostatočnému odstráneniu usadenín, siahnite radšej po prípravkoch, ktoré boli k tomuto účelu špeciálne vyvinuté.

Pravidelným používaním prostriedku na odstránenie vodného kameňa kávovar chránite a predlžujete jeho životnosť. Predídete tiež znižovaniu jeho energetickej účinnosti spôsobenej práve nánosmi vodného kameňa. Pravidelným odvápňovaním usadzovanie vodného kameňa postupne klesá a prístroj jednoducho funguje tak, ako má.

Koncentrovaná sila proti vodnému kameňu

Univerzálny prostriedok na odstránenie vodného kameňa ETA Decalco je koncentrát určený k nariedeniu. Balenie o objeme 750 ml vystačí na 7 cyklov odvápnenia.

Upozornenie

NEBEZPEČENSTVO: Spôsobuje vážne poškodenie očí. Obsahuje kyselinu mliečnu (10%).

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Pred použitím si prečítajte údaje na štítku.
Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela vodou a mydlom.
Používajte ochranné rukavice / ochranné okuliare.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
PRI POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.
Odstráňte obsah / nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.

UFI: HS2R-V8N6-1T4M-96DS

Technické parametre:

  • Použitie vnútorné
  • Využitie domáce spotrebiče
  • Forma koncentrát

K stiahnutiu