Informácie o spôsobe použitia a údržbe výrobku

Právo z nesprávneho plnenia kupujúcemu (spotrebiteľovi) nenáleží, 

1. ak chybu sám spôsobil, napr. tým, že

  • vykonal neodbornú alebo nesprávnu montáž či inštaláciu veci
  • používal vec na iný účel, než ku ktorému vec slúži alebo je určená 

2. Ak sa jedná o opotrebenie veci spôsobené ich obvyklým užívaním alebo u použitej veci je opotrebenie odpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania, lebo sa nejedná o chybu veci

3. Ak je chyba spôsobená živelnou udalosťou (napr. búrka, záplavy, zemetrasenie a podobne)

4. Ak bola vec použitá na profesionálne, zárobkové či priemyselné účely (napr. kávovar na varenie kávy v reštauračnom zariadení, vysávač na vysávanie v domácnostiach či prevádzkach zákazníkov Kupujúceho – podnikatelia a podobne) a v príčinnej súvislosti s tým vznikla chyba

5. Ak bola vec použitá s iným príslušenstvom než s tým, ktoré je určené výrobcom

6. Ak bola vec nesprávne alebo nedostatočne udržovaná, napr. nebola vec riadne a pravidelne čistená v súlade s návodom na obsluhu a podobne.

7. Ak bola vec vystavená nepriaznivým vonkajším vplyvom, prípadne do nej vnikli cudzie predmety či tekutiny (vrátane elektrolytu z batérií) a v príčinnej súvislosti s tým vznikla chyba.