Zásady ochrany osobných údajov

V rámci tohto dokumentu si vás dovoľujeme zoznámiť so všetkými dôležitými informáciami, ktoré sa týkajú spracúvania vašich osobných údajov.  

Prevádzkovateľom internetových stránok https://eta.sk, správcom a spracovateľom osobných údajov je spoločnosť ETA - Slovakia, spol. s r.o., IČO: 31350798, so sídlom Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 5095/B (ďalej iba „ETA“).

Nižšie nájdete odpovede predovšetkým na nasledujúce otázky:

  • Na koho sa môžete obrátiť so záležitosťami súvisiacimi so spracúvaním osobných údajov?
  • S akým cieľom ETA spracúva osobné údaje?
  • Aké osobné údaje ETA spracováva a aké má na to oprávnenia?
  • Odkiaľ ETA získava osobné údaje?
  • Komu inému ETA poskytuje osobné údaje?
  • Ako sa dozviete, že ETA spracúva vaše osobné údaje a aké práva môžete uplatniť vo veci ochrany osobných údajov?

 Spoločnosť ETA pristupuje k spracúvaniu osobných údajov zodpovedne a dbá najmä na ich zabezpečenie, a to všetko v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

1. Na koho sa môžete obrátiť so záležitosťami súvisiacimi so spracúvaním osobných údajov?

Na prvom mieste sa vždy môžete obrátiť priamo na spoločnosť ETA, ktorá je správcom osobných údajov, ktoré spracúva v súvislosti so svojím podnikaním, predovšetkým prevádzkou internetových stránok https://eta.sk.

Doručovacia adresa: Stará Vajnorská 8, 831 04 Bratislava

E-mail: gdpr@eta.sk

Všetky kontaktné údaje nájdete na internetových stránkach https://eta.sk.


2. Má spoločnosť ETA zodpovednú osobu?

Áno, spoločnosť ETA vymenovala zodpovednú osobu.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese gdpr@eta.sk.


3. S akým cieľom spracúvame osobné údaje?  

3.1   Osobné údaje spracúvame preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby.

Spoločnosť ETA je poskytovateľom služby Predĺženie záruky ETA. Aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu o poskytovaní služieb, ktorej predmetom je poskytovanie služby Predĺženie záruky ETA, spravidla potrebujeme poznať vaše identifikačné a kontaktné údaje. Viac o spracúvaní osobných údajov v rámci služby Predĺženie záruky ETA nájdete v Úplných pravidlách služby Predĺžená záruka ETA.

Vaše osobné údaje spracúvame aj pre potreby ďalšieho plnenia vyplývajúceho zo služieb, ktoré poskytujeme. Predovšetkým ide o prípady, v ktorých uplatníte práva zo služby Predĺženie záruky ETA.

3.2   Osobné údaje spracúvame aj s marketingovým cieľom.

Ak sa prihlásite k odberu newsletterov a poskytnete nám vašu e-mailovú adresu, budeme vám zasielať obchodné oznamy. V takom prípade sa na vás môžeme obrátiť najmä prostredníctvom e-mailu s ponukou našich služieb. Súhlas s takýmto spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Zákazníkom, ktorým sme poskytli naše služby, môžeme zaslať obchodný oznam (napr. formou newsletteru), ktorý sa týka našich služieb či nášho tovaru. Môžeme vám zaslať dotazník týkajúci sa značky ETA. Spoločnosť ETA je výhradným dodávateľom výrobkov značky ETA. Tieto výrobky považujeme za náš tovar.

Na to váš súhlas nepotrebujeme, pretože ponúkanie ďalšieho tovaru a služieb zákazníkom je oprávneným záujmom spoločnosti ETA. Samozrejme však nechceme obťažovať nikoho, kto si to nebude priať. Zasielanie obchodného oznamu je možné zrušiť jedným kliknutím na odkaz nachádzajúci sa na konci daného obchodného oznamu.

Takým spôsobom budú vaše osobné údaje spracúvané tri roky.

3.3   S cieľom skvalitnenia našich služieb či pre prípad sporu v budúcnosti nahrávame telefonické hovory v rámci zákazníckeho centra. Tieto nahrávky uchovávame 6 mesiacov a potom ich likvidujeme. Rovnako dlho uchovávame aj on-line komunikáciu z chatov. Zákaznícku linku pre nás prevádzkuje majetkovo prepojená spoločnosť HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČO: 49973053, so sídlom náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín, Česká republika.

3.4   Sme oprávnení spracúvať vaše osobné údaje s cieľom ochrániť naše práva a oprávnené záujmy, typicky v prípade akéhokoľvek sporu. V tomto prípade teda na spracúvanie osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas.

3.5   Spracúvanie niektorých osobných údajov nám priamo ukladá zákon.

3.6   Spracovávame taktiež tzv. Cookies, čo sú krátke textové súbory generované webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Viac informácií o spracovaní cookies nájdete v Informáciách o súboroch cookies tu: https://www.eta.sk/informacna-povinnost-pri-spracuvani-cookies/.

3.7  Ak na našich stránkach uverejníme pracovnú ponuku a vy o ňu prejavíte záujem, vaše osobné údaje budeme spracúvať s cieľom vyhodnotenia vášho životopisu, prípadne s cieľom kontaktovania vašej osoby pre potreby pracovného pohovoru.  

3.8    Ak vlastníte výrobok značky ETA a uplatníte práva zo zodpovednosti za poruchy u vášho predajcu, vašu reklamáciu môže vybavovať spoločnosť ETA a.s., IČ: 27544001, so sídlom: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, ktorej váš predajca poskytne vaše osobné údaje a reklamovaný výrobok. ETA bude vaše osobné údaje spracúvať iba s cieľom vybavenia reklamácie vášho výrobku. ETA môže vybavením vašej reklamácie poveriť svoj zmluvný servis. V takom prípade vaše údaje poskytne tomuto servisu, s ktorým má ETA uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.


4. Aké osobné údaje spoločnosť ETA spracúva?

Spracúvame iba nevyhnutné základné údaje, a to identifikačné údaje (meno a priezvisko, adresu bydliska) a kontaktné údaje, t. j. váš e-mail a vaše telefónne číslo.

Okrem toho spracúvame podrobnosti prípadnej komunikácie pre prípad uplatnenia práv z Predĺženia záruky ETA, zákonných reklamácií, zákazníckej linky, spracovania osobných údajov.

Všetky osobné údaje získavame priamo od vás s konkrétnym cieľom.


5. Aké máme oprávnenia na spracúvanie vašich údajov?

Spracúvanie osobných údajov vykonávame vždy na základe jedného zo zákonných dôvodov na každý účel spracúvania.

5.1   V prevažnej väčšine prípadov je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie zmluvy. V tomto prípade k spracúvaniu váš súhlas nepotrebujeme.

5.2   V niektorých prípadoch vykonávame spracúvanie osobných údajov z titulu nášho oprávneného záujmu. Ide napríklad o zasielanie obchodných oznamov alebo v prípadoch, v ktorých spoločnosť ETA uplatňuje svoje nároky, alebo chráni svoje práva a oprávnené záujmy.

5.3   Ďalším zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je zákonná povinnosť, ktorú nám ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

5.4   V niektorých prípadoch je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, a to vtedy, keď nám poskytnete vašu e-mailovú adresu na zasielanie obchodných oznamov.


6. Komu inému poskytujeme osobné údaje?

Spoločnosť ETA starostlivo zvažuje a posudzuje, či je poskytnutie osobných údajov inému príjemcovi nevyhnutné, a predovšetkým, či je prípadný príjemca schopný zaistiť adekvátnu ochranu osobných údajov. K poskytovaniu osobných údajov dochádza výhradne na základe písomne uzatvorenej zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Spoločnosť ETA poskytuje osobné údaje:

6.1   poskytovateľom poštových a prepravných služieb, ak vám potrebujeme čokoľvek doručiť prostredníctvom prepravcu;

6.2   niektoré osobné údaje môžu byť na vyžiadanie poskytnuté príslušným orgánom verejnej moci;

6.3   niektorým spoločnostiam v skupine podnikov, napr. spoločnosti ELEKTROSPED, a. s., Senec (IČO: 35 765 038), ETA a.s. (IČO: 27544001), HP TRONIC Zlín spol. s r.o. (IČO: 49973053), a to z dôvodu optimalizácie podnikateľského zoskupenia (napr. marketingové služby, právne služby, personálne služby v prípade záujmu o pracovné miesto).  

Osoby, ktorým sú údaje poskytované, nemajú oprávnenie spracúvať tieto údaje s akýmkoľvek iným cieľom a ani ich poskytovať akejkoľvek ďalšej osobe bez súhlasu alebo pokynu spoločnosti ETA, ak na to nemajú zákonný dôvod.


7. Poskytujeme vaše údaje inej krajine, ktorá nepatrí do Európskej únie?

Vaše osobné údaje neposkytujeme krajinám, ktoré nepatria do Európskej únie (resp. do štátov, ktoré nepatria do EHP, t. j. Európskeho hospodárskeho priestoru), v ktorých by nebol dostatočne zabezpečený štandard ochrany osobných údajov. Poskytovanie osobných údajov za hranice Európskej únie ani nemáme v úmysle.


8. Zaujíma vás, aké osobné údaje o vašej osobe spracúvame?

V takom prípade sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o poskytnutie podrobností o spracúvaní osobných údajov a my vám bezplatne poskytneme podrobné informácie, prípadne kópiu spracúvaných údajov.

Ide o vaše právo na prístup k osobným údajom.

Musíme vás však upozorniť, že v prípade opakovaných alebo neopodstatnených žiadostí sme oprávnení požadovať za poskytnutie informácií úhradu nákladov s tým spojených alebo poskytnutie informácií odoprieť.


9. S akými inými záležitosťami sa na nás môžete obrátiť?

9.1   Máte právo na opravu osobných údajov, t. j. môžete sa obrátiť na spoločnosť ETA so žiadosťou o opravu, ak sú údaje, ktoré o vás spoločnosť ETA vedie nepresné, neúplné či neaktuálne.

9.2   Máte právo na výmaz osobných údajov, t. j. môžete sa obrátiť na spoločnosť ETA so žiadosťou, aby vaše osobné údaje spracúvané spoločnosťou ETA boli vymazané. Aby mohli byť údaje vymazané, musí ísť o jeden z týchto prípadov: (i) údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracúvané, (ii) ak ste odvolali súhlas so spracúvaním údajov, (iii) údaje boli spracúvané protiprávne, (iv) údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti, alebo (v) boli údaje zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

9.3   Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, t. j. môžete sa obrátiť na spoločnosť ETA, aby obmedzila spracúvanie vašich osobných údajov. Aby mohlo byť spracúvanie údajov obmedzené, musí ísť o jeden z týchto prípadov: (i) popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo (ii) je spracúvanie údajov protiprávne, ale odmietate výmaz takýchto osobných údajov, alebo (iii) budete požadovať spracovanie osobných údajov pre potreby uplatnenia vašich nárokov, aj napriek tomu, že bol splnený cieľ, s ktorým spoločnosť ETA údaje spracúvala, alebo (iv) ste vzniesli námietku proti spracúvaniu a zatiaľ sa neoverilo, či oprávnený záujem spoločnosti ETA prevažuje nad vašimi oprávnenými záujmami.

9.4   Máte právo na prenos osobných údajov, t. j. môžete sa obrátiť na spoločnosť ETA, aby vám vaše údaje boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo aby boli tieto údaje priamo prenesené k inému správcovi. K prenosu údajov môže dôjsť jedine vtedy, keď je spracúvanie založené na uzatvorenej zmluve alebo na základe vášho súhlasu, a zároveň ide o automatizované spracúvanie.

9.5   Súhlas, ktorý ste udelili so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.


10. Kedy je možné vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov?

Právo vzniesť námietku máte v týchto prípadoch.

(a)   Môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré spoločnosť ETA vykonáva na základe svojho oprávneného záujmu. V takom prípade už vaše osobné údaje ďalej nebudú spracúvané, iba ak vám spoločnosť ETA preukáže, že má jej oprávnený záujem prednosť pred vašimi záujmami.

(b)   Môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, a to v prípade, že vaše osobné údaje spracúvame s priamym marketingovým cieľom. V takom prípade už vaše osobné údaje nebudú ďalej spracúvané.


11. Ako môžete postupovať v prípade domnienky, že spoločnosť ETA postupuje pri spracúvaní vašich osobných údajov nezákonne?

Máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

 

12. Informácie pre uchádzačov o zamestnanie

Ak sa uchádzate o prácu v spoločnosti ETA, spracúvame vaše osobné údaje s cieľom obsadenia pracovného miesta.

Potrebujeme posúdiť relevantné informácie (obsiahnuté predovšetkým vo vašom životopise a ktoré ste nám ešte poskytli), aby sme vyhodnotili, či ste vhodným kandidátom na obsadenie ponúkaného pracovného miesta.

Spracovateľom vašich osobných údajov je aj spoločnosť ELEKTROSPED, a. s., IČO: 35 765 038, so sídlom Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec, ktorá pre spoločnosť ETA vykonáva personálne služby.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba v nevyhnutnom čase, t. j. do času, kým bude uspokojivo obsadené pracovné miesto, o ktoré sa uchádzate. Potom údaje, ktoré ste nám poskytli, zlikvidujeme.

O spracúvaní týchto údajov rovnako platí vyššie uvedené.

 

13. Informácie pre iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje spracúva spoločnosť ETA  

Spoločnosť ETA spracúva aj osobné údaje iných fyzických osôb, typicky ide o osoby, ktoré spolupracujú so spoločnosťou ETA, obchodných partnerov, odberateľov, dodávateľov a pod.

Spracúvajú sa osobné údaje aj týchto osôb, a to najčastejšie s cieľom uzatvorenia a plnenia zmluvy.  

O spracúvaní týchto osobných údajov rovnako platí vyššie uvedené.

 

14. Prevádzkovanie značkových predajní ETA  

Upozorňujeme, že značkové predajne ETA prevádzkuje spoločnosť ELEKTROSPED, a. s. (IČO: 35 765 038). Na týchto predajniach sú inštalované kamery, a teda môže dôjsť k snímaniu podoby fyzickej osoby kamerovým systémom. Viac informácií o prevádzke kamerového systému v značkových predajniach ETA nájdete na stránkach internetového obchodu https://www.eta.sk/shop/ , ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou ELEKTROSPED, a. s.

V prípade doplňujúcich otázok sa na nás môžete obrátiť na vyššie uvedených kontaktoch.

********