Pravidlá predĺženej záruky

Úplné pravidlá služby Predĺžená záruka ETA
(ďalej iba „Pravidlá“)

 

I. Úvodné ustanovenie

1.    Tento dokument obsahuje úplné pravidlá služby predĺženej záruky ETA (ďalej iba „Predĺžená záruka ETA“). Prevádzkovateľom a poskytovateľom Predĺženej záruky ETA je spoločnosť ETA – Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Stará Vajnorská 8, Bratislava 831 04, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 5095/B (ďalej iba „Prevádzkovateľ“ alebo "Poskytovateľ"). 

2.    Predĺžená záruka ETA je služba, ktorá umožňuje predĺženie záruky nad rámec doby danej zákonom na tri, päť alebo desať rokov podľa typu výrobku značky ETA. 

3.    Začiatok platnosti Predĺženej záruky je zhodný s dátumom nákupu výrobku a končí uplynutím príslušnej dĺžky Predĺženej záruky v maximálnej dĺžke desať rokov. Dĺžka predĺženej záruky jednotlivých výrobkov je špecifikovaná v Zozname výrobkov

 

II. Podmienky získania a používania služby Predĺženej záruky ETA

1.    Účastníkom môže byť každá fyzická nepodnikajúca osoba (ďalej iba „zákazník“), ktorá nakúpi vybraný typ výrobku značky ETA (ďalej iba „výrobok“) a zaregistruje sa do Predĺženej záruky ETA (ďalej iba „Účastník“). Registráciu vykoná prostredníctvom stránok k tomu určených. Nárok na Predĺženú záruku ETA nevzniká automaticky po zakúpení výrobku, ale je podmienený aktiváciou tejto služby zákazníkom na webovej stránke https://www.eta.sk/predlzena-zaruka/ najneskôr v termíne do 30 dní od dátumu zakúpenia výrobku uvedeného na predajnom doklade. 

2.    Aktiváciu služby Predĺženej záruky ETA vykoná zákazník na webovej stránke https://www.eta.sk/predlzena-zaruka/ tým, že pravdivo vyplní elektronický formulár. Dáta zapísané do tohto formulára sa uložia do „Certifikátu“ Predĺženej záruky ETA, ktorý si zákazník vytlačí. Predloženie certifikátu spolu s predajným dokladom je podmienkou pri uplatnení a riešení reklamácie Predĺženej záruky ETA.

Výnimkou poskytnutia služby Predĺženej záruky ETA sú výrobky z kategórie LED žiaroviek, pri ktorých v rámci služby Predĺženej záruky ETA nie je nutná aktivácia, t.j. pri reklamácii je nutné predložiť iba predajný doklad.

3.    V prípade, že zákazník nemá možnosť zaregistrovať sa na webovej stránke https://www.eta.sk/predlzena-zaruka/, môže tak urobiť v značkovej predajni ETA (zoznam predajní je uvedený v odkaze Zoznam značkových predajní ETA k registrácii), kde bude zaregistrovaný a bude mu vytlačený certifikát.

4.    Služba Predĺženej záruky ETA je poskytovaná u výrobkov iba na ich časti, ktoré sú určené, t.j. nevzťahuje sa na celý výrobok. Tu nájdete úplný zoznam výrobkov a ich častí, na ktoré sa Predĺžená záruka ETA vzťahuje. 

 

III. Uplatnenie služby Predĺženej záruky ETA – riešenie reklamácií

1.    Podmienky uplatnenia služby Predĺženej záruky ETA nie sú zhodné s podmienkami práv z chybného plnenia podľa Občianskeho zákonníka, ale riadia sa týmito Pravidlami, ktoré sú k nahliadnutiu na každej podnikovej predajni ETA (viď. Zoznam podnikových predajní ETA k registrácii) alebo na tejto stránke.

2.    Ak nie je stanovené v týchto Pravidlách inak, uplatní sa primerane príslušné ustanovenie Občianskeho zákonníka o právach z chybného plnenia. Pre účely služby Predĺženej záruky ETA sa výslovne neuplatní analógia § 598, 622 až 624.

3.    Predĺžená záruka ETA sa neuplatní, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ.

4.    V prípade reklamácie veľkého domáceho spotrebiča ETA (chladničky, mrazničky a umývačky riadu) kontaktuje Účastník s požiadavkou opravy zákaznícku linku +420 545 120 545. Pre uplatnenie služby Predĺženej záruky ETA je nevyhnutné, aby Účastník navštívil so svojím produktom, Certifikátom služby Predĺženej záruky ETA a predajným dokladom záručný servis ETA alebo produkt s vyššie zmienenými dokumentmi a riadne vyplneným reklamačným protokolom (na stiahnutie tu) zaslal do ľubovoľného servisu ETA poštou (zoznam záručných servisov nájdete na stránkach ETA v odkaze Servis v sekcii spoločnosť ETA). 

5.    V prípade reklamácie výrobku z kategórie LED žiarovky je nevyhnutné, aby Účastník navštívil so svojím produktom a predajným dokladom záručný servis ETA alebo produkt s vyššie zmienenými dokumentmi a riadne vyplneným reklamačným protokolom (na stiahnutie tu) zaslal do ľubovoľného servisu ETA poštou (zoznam záručných servisov nájdete na stránkach ETA v odkaze Servis). V prípade reklamácie výrobku z kategórie LED žiarovky nie je nutné prikladať Certifikát služby Predĺženej záruky ETA.

6.    Účastník je povinný na výzvu zákazníckeho centra, na e-mailovú adresu info@eta.sk, elektronicky zaslať kópie dokladov, ktoré sú nutné pre uplatnenie služby Predĺženej záruky ETA. Pri prevzatí výrobku v záručnom servise na reklamáciu a uplatnenie Predĺženej záruky ETA vystaví záručný servis potvrdenie o prevzatí tovaru na reklamáciu.

7.    Pre bližšie informácie o postupe reklamácie je možné tiež kontaktovať zákaznícku linku ETA na telefónnom čísle +421 220 251 101 alebo e-mailom info@eta.sk, kde dostanete informácie o presnom postupe riešenia reklamácie.

8.    Reklamácia obsahuje:

 • Názov produktu a typ
 • Popis chyby uvedený zákazníkom
 • Dátum zakúpenia výrobku
 • Dátum uplatnenia reklamácie
 • Stav výrobku a dodaného príslušenstva
 • Odovzdané doklady
 • Podpis zákazníka a pečiatka predávajúceho
   

9.    Ďalšie informácie:

 • Lehota na vybavenie reklamácie Predĺženej záruky ETA je maximálne 60 dní. Pokiaľ nedôjde do tejto doby k vybaveniu reklamácie, považuje sa výrobok za neopraviteľný.
 • Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má Účastník právo, aby bola chyba odstránená. Ak nie je tento postup možný, má Účastník právo na výmenu veci.
 • Namiesto nároku Účastníka na odstúpenie od kúpnej zmluvy si ETA v priebehu Predĺženej záruky ETA vyhradzuje právo vyriešenia reklamácie v prípade neopraviteľnosti výrobku tak, že Účastník dostane nový tovar porovnateľných alebo lepších technických parametrov, ktoré ponúkne kamenná predajňa ETA z aktuálneho sortimentu. V prípade, že Účastník nebude súhlasiť s ponúkaným výrobkom, služba Predĺženej záruky ETA zaniká bez akýchkoľvek ďalších nárokov Účastníka. V prípade, že Účastník bude uplatňovať svoje práva zo služby Predĺženej záruky ETA v dobe, kedy dôjde k zrušeniu či zániku služby Predĺženej záruky ETA (tým sa myslí, že táto služba už nebude naďalej poskytovaná) a Účastníkovi v rámci jeho práv zo služby Predĺženej záruky ETA vznikne nárok na výmenu veci, bude Účastníkovi nový výrobok poskytnutý, ale bez služby Predĺženej záruky ETA.

10.    Prevádzkovateľ nezodpovedá a služba Predĺženej záruky ETA je neplatná na chyby výrobku spôsobené hlavne:

 • Nevhodnými prevádzkovými podmienkami
 • Použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu a v rozpore s charakterom výrobku
 • Akýmkoľvek neštandardným zásahom do výrobku
 • Vplyvom neodvratnej udalosti (napr. živelné pohromy)
 • Mechanickým poškodením
 • Pripojením výrobku na iné než predpísané napájacie napätie
 • Neodborným uvedením do prevádzky
 • Spojením alebo použitím výrobku s neštandardným príslušenstvom
 • Alebo v iných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje doba na uplatnenie práv z chybného plnenia podľa Občianskeho zákonníka.

 
IV. Ochrana osobných údajov

1.    Registráciou Účastníka v Predĺženej záruke ETA vzniká zmluvný vzťah o poskytovaní služieb medzi Prevádzkovateľom a Účastníkom. Po dobu existencie a za účelom plnenia tohto zmluvného vzťahu spracováva Prevádzkovateľ ako správca osobných údajov osobné údaje (ďalej iba „údaje“) účastníka vo svojich systémoch, a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa.

2.    Prevádzkovateľ bude Účastníkovi zasielať informatívne e-mailové správy týkajúce sa fungovania Predĺženej záruky ETA a účasti Účastníka v Predĺženej záruke ETA. Administratívnu podporu fungovania služby Predĺženej záruky poskytuje spoločnosť ETA a.s., IČ: 275 44 001, so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, ktorá tiež zasiela zmienené informatívne e-mailové správy.

3.    Registráciou do Predĺženej záruky ETA potvrdzuje účastník správnosť a úplnosť uvedených údajov a vyjadruje tiež svoj súhlas s pravidlami Predĺženej záruky ETA.

4.    Pretože existuje zmluvný vzťah medzi subjektom údajov (Účastníkom) a správcom (Prevádzkovateľom), je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa zasielať členom Predĺženej záruky ETA obchodné oznámenia (priamy marketing).

5.    V prípade, že Účastník udelí počas registrácie do Predĺženej záruky ETA súhlas so zasielaním obchodných oznámení treťou stranou, môžu byť zasielané obchodné oznámenia spoločnosťou ELEKTROSPED, a.s., IČ: 35 765 038, so sídlom: Pestovateľská 13, Bratislava 821 04, ktorá prevádzkuje internetový obchod https://www.eta.sk/. Obchodné oznámenia sa budú týkať tovaru a služieb zmieneného internetového obchodu. Marketingové služby pre spoločnosť ELEKTROSPED, a.s. poskytuje spoločnosť ETA a.s., IČ: 275 44 001, so sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, ktorá tiež zaisťuje rozposlanie obchodných oznámení.

6.    Ak nesúhlasí účastník so zasielaním obchodných oznámení, môže zaslať požiadavku na odhlásenie z odberov emailom na adresu gdpr@eta.sk, alebo sa odhlásiť zo zasielania obchodných oznámení pomocou odkazu uvedeného v doručenom obchodnom oznámení. 

7.    Prevádzkovateľ bude osobné údaje Účastníka spracovávať tiež za účelom plnenia právnych povinností: plnenie povinností v súvislosti s uplatnením práv z chybného plnenia, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, polícii, súdu: Poskytovateľ je oprávnený spracovávať základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka, údaje o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom po dobu 4 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar.

8.    Osobné údaje Účastníkov môžu byť odovzdané tretím osobám, a to za nasledujúcimi účelmi: dopravy tovaru a riešenia reklamácie. 

9.    Účastník má právo na prístup ku svojim osobným údajom, má právo na ich opravu, na výmaz poskytnutých osobných údajov, na obmedzenie spracovania osobných údajov; má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ďalej má Účastník právo na prenos osobných údajov na iného správcu a právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov.

10.    Účastník môže svoje práva podľa predchádzajúceho odseku uplatniť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke e-mailu zaslaného zo strany Prevádzkovateľa alebo žiadosti na adrese gdpr@eta.sk.

11.    Pokiaľ Účastník uplatní niektoré z práv z článku IV., odsek 9, má Poskytovateľ právo žiadať preukázanie totožnosti Účastníka. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou, či z inej e-mailovej adresy, má Poskytovateľ právo požadovať dodatočné overenie formou odpovedi na overovací e-mail. V prípade, kedy žiadateľ nepreukáže svoju totožnosť do 14 dní od zaslania overovacieho e-mailu, nebude jeho žiadosť na uplatnenie práv z článku IV., odsek 9 prijatá. V odôvodnených prípadoch si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo požiadať o zaslanie žiadosti doporučeným listom s úradne overeným podpisom alebo prostredníctvom dátovej schránky.

 
V. Ďalšie podmienky a dojednania

1.    Aktiváciou služby Predĺženej záruky ETA Účastník súhlasí s týmito Pravidlami. Predĺžená záruka ETA neplatí pre výrobky, na ktoré bola pri predaji poskytnutá zľava z dôvodu poškodenia, neúplnosti alebo chýbajúcich doplnkov a výbavy.

2.    Pri akomkoľvek porušení týchto Pravidiel si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo považovať službu Predĺženej záruky ETA za neplatnú, a teda za nenárokovú a nevymáhateľnú. V takom prípade môže byť chyba výrobku odstránená iba za úplatu, po predchádzajúcej dohode s Účastníkom.

3.    Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 18. 11. 2019. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel. Aktuálne znenie Pravidiel bude vždy k nahliadnutiu na predajniach ETA alebo na webe.


 
V Bratislave, dňa 18. 11. 2019.