Pravidlá predĺženej záruky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Službu predĺženej záruky ETA (ďalej len Predĺžená záruka ETA) na tri, päť alebo desať rokov poskytuje ETA - Slovakia, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, PSČ 831 04, Stará Vajnorská 8, IČO: 31350798 (ďalej len ETA), všetkým zákazníkom, ktorí si zakúpia vybrané výrobky ETA určené výhradne pre domáce použitie, nie pre podnikanie, od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2020.

Služba Predĺžka záruky ETA je poskytovaná spoločnosťou ETA-Slovakia, spol. s r.o.  nad rámec zákonnej záruky a to z dvoch na tri, päť až desať rokov. Začiatok platnosti Predĺženej záruky je zhodný s dátum nákupu výrobku a končí uplynutím príslušnej dĺžky Predĺženenej záruky v maximálnej dĺžke desať rokov. Dĺžka predĺženej záruky je špecifikovaná u výrobkov viď. Zoznam výrobkov

 • Služba Predĺžená záruka ETA je poskytovaná u výrobkov na ich časti, ktorých nájdete úplný zoznam
 • Podmienky uplatnenia službyPredĺžená záruka ETA nie sú zhodné s podmienkami záručnej doby podľa Občianskeho zákonníka, ale riadia sa Obchodnými podmienkami Predĺžená záruka ETA, ktoré sú v úplnom znení uvedené na našich stránkach.
 • Pokiaľ nie je stanovené v týchto Obchodných podmienkach inak, uplatnia sa primerane príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za vady predanej veci. Pre účely služby Predĺžená záruka ETA sa výslovne neuplatní analógia §622 a 624 Občianskeho zákonníka.
 • Predĺžená záruka ETA sa neuplatní, pokiaľ je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ.
 • Nárok na túto službu nevzniká automaticky po zakúpení tovaru, ale je podmienený aktiváciou tejto služby zákazníkom na webovej stránke www.eta.sk, v sekcii Predĺžená záruka ETA. Výnimkou sú výrobky z kategórie LED žiaroviek, u ktorých vzniká nárok na službu Predĺžená záruka automaticky po zakúpení tovaru.
 • Aktiváciu služby Predĺžená záruka ETAvykoná zákazník na webovej stránke tým, že pravdivo vyplní elektronický formulár. Dáta zapísané do tohto formulára sa uložia do „Certifikátu“ Predĺžená záruka ETA, ktorý si zákazník vytlačí. Predloženie certifikátu spolu s predajným dokladom sú podmienkou pre uplatnenie a riešenie reklamácie Predĺžená záruka ETA. Výnimkou sú výrobky z kategórie LED žiaroviek, pri ktorých v prípade reklamácie v rámci služby Predĺžená záruka ETA je nutné predložiť iba predajný doklad.
 • Aktivácia služby musí byť vykonaná na webovej stránketermíne do 30 dní od zakúpenia výrobku. Rozhodujúci je dátum nákupu uvedený na predajnom doklade.

Uplatnenie služby Predĺžená záruka ETA – riešenie reklamáci

Pre uplatnenie služby Predĺžená záruka ETA je nevyhnutné, aby zákazník navštívil so svojím produktom, Certifikátom služby Predĺžená záruka ETA** a predajným dokladom záručný servis ETA, alebo produkt s vyššie spomínanými dokumentami a riadne vyplneným reklamačným protokolom (k stiahnutiu TU) do ľubovoľného z nich zaslal poštou (zoznam záručných servisov nájdete na stránkach ETA, v odkaze Servis, v sekcii spoločnosť ETA).

Pre bližšie informácie o postupe reklamácie je možné tiež kontaktovať zákaznícku linku ETA na telefónnom čísle +420 545 120 545, alebo e - mailom info@eta.cz, kde mu bude oznámený presný postup riešenia reklamácie.

Zákazník je povinný na výzvu zákazníckeho centra, na e - mailovú adresu info@eta.cz, elektronicky zaslať kópiu predajného dokladu tovaru a kópiu " Certifikátu " Predĺžená záruka ETA. Pri prevzatí výrobku v záručnom servise na reklamáciu a uplatnenie Predĺžená záruka ETA, vystaví záručný servis potvrdenie o prevzatí tovaru na reklamáciu.

** V prípade reklamácie výrobku z kategórie LED žiarovky nie je nutné prikladať Certifikát služby Predĺžená záruka ETA,

Reklamácia obsahujia:

Prodlužka záruky - 3 roky Prodlužka záruky - 5 let Prodlužka záruky - 10 let
 • Názov produktu a typ
 • Popis vady uvedený zákazníkom
 • Dátum zakúpenia výrobku
 • Dátum uplatnenia reklamácie
 • Stav výrobku a dodaného príslušenstva
 • Odovzdané doklady
 • Podpis zákazníka
 • Podpis a pečiatka predávajúceh

Ďalšie Info:

 • Lehota pre vybavenie reklamácie Predĺžená záruka ETA je maximálne 30 dní. Pokiaľ nedôjde do tejto doby k vybaveniu reklamácie, považuje sa výrobok za neopraviteľný.
 • Ak ide o závadu, ktorú je možné odstrániť, má zákazník právo, aby bola závada odstránená. Pokiaľ nie je tento postup možný, má zákazník právo na výmenu veci.
 • Namiesto nároku zákazníka na odstúpenie od kúpnej zmluvy si ETA v priebehu Predĺžená záruka ETA vyhradzuje právo vyriešenia reklamácie v prípade neopraviteľnosti výrobku tak, že zákazník obdrží nový tovar porovnateľných alebo lepších technických parametrov z aktuálneho sortimentu ETA. V prípade, že zákazník nebude súhlasiť s ponúknutým výrobkom, služba Predĺžená záruka ETA zaniká.

Spoločnosť ETA - Slovakia, spol. s r.o. nezodpovedá a služba Predĺžená záruka ETA je neplatná na závady výrobku spôsobené najmä:

 • Nevhodnými prevádzkovými podmienkami
 • Použitím výrobku v rozpore s návodom k obsluhe a v rozpore s charakterom výrobku
 • Neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku
 • Vplyvom neodvratnej udalosti (napr. živelné pohromy)
 • Mechanickým poškodením
 • Pripojením výrobku na iné ako predpísané napájacie napätie
 • Neodborným uvedením do prevádzky
 • Spojením alebo použitím výrobku s neštandardným príslušenstvom
 • Alebo v iných prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje záručná doba podľa Občianskeho zákonníka

Ďalšie podmienky a ujednania

Aktiváciou služby Predĺžená záruka ETA zákazník súhlasí s Obchodnými podmienkami služby Predĺžená záruka ETA Predĺžená záruka ETA neplatí pre výrobky, na ktoré bola pri predaji poskytnutá zľava z dôvodu poškodenia, neúplnosti alebo chýbajúcich doplnkov a výbavy.

Pri nesplnení akejkoľvek z obchodných podmienok Predĺžená záruka ETA, si spoločnosť ETA vyhradzuje právo považovať službu Predĺžená záruka ETA za neplatnú a tým pádom za nenárokovú a nevymáhateľnú. V takomto prípade môže byť závada výrobku odstránená iba za úplatu, po predchádzajúcej dohode so zákazníkom.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2012. ETA - Slovakia, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Aktuálne znenie Obchodných podmienok Predĺžená záruka ETA bude vždy k nahliadnutiu na webe. Informáciu o zmene obchodných podmienok zašle ETA zákazníkovi pred účinnosťou zmeny. Ak zákazník v lehote 7 dní preukázateľne spoločnosti ETA písomne neoznámi, že zmeny Obchodných podmienok neprijíma, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy sa odo dňa účinnosti zmeny budú riadiť zmenenými Obchodnými podmienkami.

Za spoločnosť ETA - Slovakia, spol. s r.o.

Petr Res
Generálny riaditeľ

V Bratislave dňa 4. 1. 2016