Bootstrap
1000 Kč k nákupu 40 € na ďalší nákup

Blesková výmena ETA

BLESKOVÁ VÝMENA

PODMIENKY SLUŽBY:

Chybný výrobok zakúpený u nás Vám vymeníme za nový, prípadne Vám poskytneme iné plnenia v súlade s nižšie uvedeným podmienkami Bleskovej výmeny, a to okamžite a bez čakania. Už nebudete musieť tráviť dlhé dni bez Vášho výrobku.

Ak sa vám počas 24 mesiacov od prevzatia tovaru zakúpeného v prevádzkach predávajúceho, respektíve v kamenných predajniach ETA, alebo v e-shope ETA.sk spolu so službou Blesková výmena výrobok pokazí, obratom Vám ho vymeníme za nový (podľa podmienok uvedených nižšie).

  • SLUŽBA BLESKOVÁ VÝMENA PLATÍ NA VYBRANÉ VÝROBKY, KTORÉ SÚ OZNAČENÉ VOĽBOU TEJTO SLUŽBY PRI ICH KÚPE.
  • SLUŽBU BLESKOVÁ VÝMENA JE MOŽNÉ UPLATNIŤ U VÁD A ZA PODMIENOK ŠPECIFIKOVANÝCH NIŽŠIE.
  • SLUŽBA BLESKOVÁ VÝMENA JE VYKONANIE SLUŽBY MIMO REKLAMAČNÉHO KONANIA.
  • ZAKÚPENIE TEJTO SLUŽBY ZÁKAZNÍKA NEZBAVUJE JEHO PRÁVA UPLATŇOVAŤ SI NÁROKY ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY VÝROBKU V RIADNOM REKLAMAČNOM KONANÍ V SÚLADE S PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

Službu Bleskovej výmeny (ďalej len „služba“) poskytuje ELEKTROSPED, a.s., so sídlom Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec, IČO: 35765038 zapísaná v Obchodnom registry vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2102/B (ďalej len "predávajúci")

Nad rámec zákonných práv z chybného plnenia podľa Občianskeho zákonníka, k tovaru v období do 24 mesiacov od jeho zakúpenia, a ku ktorému bola služba zakúpená.

Podmienky využitia služby Blesková výmena:

1. Zakúpením služby má kupujúci nárok na zrýchlené reklamačné konanie formou

a) Výmeny za rovnaký výrobok: zákazník dostane zhodný výrobok, za predpokladu, že sa zhodný výrobok bude nachádzať skladom na predajni, v ktorej zákazník plnenie služby Bleskové výmeny uplatňuje,

b) Výmeny za podobný výrobok: v prípade, že zhodný výrobok nebude na sklade na predajni, v ktorej zákazník plnenie Bleskovej výmeny uplatnil, zákazník dostane iný výrobok zhodných alebo lepších parametrov od rovnakého alebo iného výrobcu v hodnote kúpnej ceny pôvodného (chybného) výrobku, ku ktorému bola služba Blesková výmena uplatnená.

2. Nárok na uplatnenie služby preukáže kupujúci predložením predajného dokladu, na ktorom je uvedené zakúpenie služby. Inak nie je možné službu uplatniť.

3. Službu možno uplatniť len pri tovare, u ktorého sa pri prevzatí k reklamácii prejaví vada, ktorá je dôvodom reklamácie.

Reklamácia musí byť zo strany Predávajúceho uznaná za oprávnenú ako u bežného reklamačného procesu. V prípade že sa pri uplatnení reklamácie vada neprejaví, alebo vznikne spor medzi predajcom a kupujúcim o oprávnenosti reklamácie, službu nemožno uplatniť a je zahájená bežná reklamácia, podľa reklamačného poriadku predajcu. Kupujúci nie je týmto ukrátený na svojich právach, ktoré vyplývajú zo zákonnej záruky.

4. Služba sa vzťahuje len na vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje právna úprava práv z chybného plnenia podľa Občianskeho

zákonníka. Službu tak nie je možné uplatniť:

a) pri tovare, ktorý je mechanicky poškodený;

b) pri tovare, ktorý bol poškodený kupujúcim, resp. pri tovare, u ktorého vadu spôsobil kupujúci;

c) neodbornou manipuláciou kupujúceho alebo tretej osoby s výrobkom alebo neoprávneným zásahom do výrobku kupujúcim alebo treťou osobou, a to najmä ak je vada spôsobená v dôsledku mechanického poškodenia výrobku, neodbornej manipulácie s výrobkom v rozpore s návodom na použitie výrobku alebo inej obdobnej dokumentácie k výrobku, neodbornej inštalácie, zaobchádzania a obsluhy, zanedbanie starostlivosti o výrobok, poškodenie výrobku počítačovým vírusom a pod.;

d) na chyby spôsobené bežným opotrebovaním (napr. zníženie kapacity batérie spôsobené používaním výrobku), vonkajšími príčinami (napr. dopravnou nehodou, nárazom alebo iným mechanickým alebo tepelným vplyvom, bleskom, búrkou, výkyvmi elektrického prúdu, vniknutím tekutiny a pod.).

5. Službu možno uplatniť len v prevádzkach predávajúceho. Aby bolo možné službu uplatniť, musí sa vada prejaviť

priamo na danej prevádzke, kde je reklamácia uplatnená. Pokiaľ nedôjde k prejavenie vady, službu nie je možné poskytnúť. Potom môže kupujúci využiť prostriedky bežného reklamačného procesu.

6. Pri uplatnení služby Blesková výmena predávajúci uvedie do reklamačného protokolu ako spôsob vyriešenia

reklamácie výmena za nový výrobok. Tento spôsob riešenia nahrádza spôsob riešenia, ktorý by sa použil, keby Kupujúci túto službu nekúpil. Kupujúci nemôže uplatniť zároveň zákonný nárok (zľavu z kúpnej ceny) a nárok, ktorý mu vyplýva zo zakúpenej služby. Pokiaľ bude kupujúci požadovať niektorý zo zákonných nárokov z chybného plnenia, zaniká služba okamžitej výmeny tovaru a túto službu už nebude môcť kupujúci využiť.

7. Pri uplatnení služby Blesková výmena je týmto služba spotrebovaná a jej platnosť sa nepredlžuje na tovar nový. V akejkoľvek fáze reklamačného konania sa kupujúci môže rozhodnúť požadovať zákonný nárok z chybného plnenia a neuplatniť službu okamžitej výmeny tovaru.

8. Zákazník berie na vedomie, že služba Blesková výmena môže byť poskytnutá iba spotrebiteľom - tzn. fyzickým

osobám (nepodnikateľom); v opačnom prípade sú nároky zo služby vyplývajúce nevymáhateľné.

Tieto podmienky služby Blesková výmena nadobúdajú účinnosť dňa 1. 4. 2022. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. Aktuálne znenie podmienok služby Blesková výmena je vždy k nahliadnutiu na eta.sk alebo sa môžete informovať na Zákazníckej linke.

Cenník služby Blesková výmena: