Podmienky pre ZRÝCHLENÝ SERVIS ETA

1.       Obecné Podmienky pre vykonanie služby ZRÝCHLENÝ SERVIS ETA

1.1.    Špecifikácia výrobkov, u ktorých sa služba poskytuje: Chladničky, mrazničky a umývačky zn. ETA

1.2.    Výrobky sú na ČR a SK trhu distribuované prostredníctvom spol. ETA a. s.

1.3.    Služba je poskytovaná:

·              Na výrobky v záručnej lehote (po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu výrobku spotrebiteľom)

·              Služba je poskytovaná iba koncovým spotrebiteľom podľa OZ

·              Služba je poskytovaná na území Českej republiky a Slovenskej republiky 

·              Poskytovateľ služby: Poskytovateľom služby je spoločnosť ETA a. s. a ETA – Slovakia, spol. s r. o. prostredníctvom zmluvných servisov spol. ETA a. s. a ETA – Slovakia, spol. s r. o.

2.       Špecifické podmienky pre vykonanie opráv výrobkov v rámci služby ZRÝCHLENÝ SERVIS ETA

2.1.    Iba pokiaľ evidencia - nahlásenie reklamácie prebehne prostredníctvom ZÁKAZNICKEJ LINKY. ZÁKAZNÍCKA LINKA je kontaktné telefonné číslo, ktoré je uvedené na oficiálnych webových stránkach www.eta.sk.

2.2.    Iba na závady, ktoré spôsobujú nefunkčnosť základných vlastností výrobku t.j. chladenie/mrazenie alebo umývanie riadu.  Nevzťahuje sa napr. na osvetlenie chladničky, dverové tesnenie, estetické vady, chýbajúce príslušenstvo, atď. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, o ktorý typ závady sa jedná.

2.3.    Servisný zásah bude vykonaný do 2 pracovných dní od nahlásenia závady prostredníctvom ZÁKAZNÍCKEJ LINKY za predpokladu, že bude závada nahlásená v pracovný deň do 16:00

2.4.    Je možné uplatniť iba v prípade záručných opráv v rámci zákonnej 24 mesačnej záruky.

2.5.    Opravu nie je možné uplatniť ako predpredajnú reklamáciu.

2.6.    V rámci zrýchleného servisu je vykonaný prvý servisný zásah. Pokiaľ bude prevedenie opravy vyžadovať niekoľko servisných zásahov alebo zvoz výrobku do dielne servisu, bude toto uskutočnené mimo termín pre zrýchlenú opravu, najneskôr však do 30tich dní od nahlásenia závady na ZÁKAZNÍCKU LINKU.

3.       Kde sú opravy vykonávané:

3.1.    Opravy sú vykonávané prednostne v bydlisku zákazníka. Pokiaľ nie je možné takto opravu vykonať, je možné opravu vykonať dielensky v servise.

4.       Pre koho je ZRÝCHLENÝ SERVIS ETA určený

4.1.    ZRÝCHLENÝ SERVIS ETA je určený pre koncových zákazníkov - spotrebiteľov. Opravy nie je možné vykonávať na predajniach u obchodníkov.

5.       Postup reklamácie

5.1.    Zákazník telefonicky kontaktuje zákaznícku linku.

5.2.    Zákaznícka linka zaeviduje reklamáciu do systému HP ONLINE a odovzdá ju príslušnému servisu.

5.3.    Servis kontaktuje zákazníka a vykoná opravu.

5.4.    Servis dokončuje evidenciu opravy a vyúčtovanie v HP ONLINE.

6.       Dokumenty nutné pre prijatie reklamácie:

6.1.    K preukázaniu nároku na vykonanie služby ZRÝCHLENÝ SERVIS ETA slúži platný nákupný doklad k výrobku.

6.2.    Kontrolu pravdivosti údajov, ktoré spotrebiteľ uviedol pri evidencii reklamácie vykoná servis pred samotnou opravou výrobku.

7.       Súčinnosť spotrebiteľa pri hlásení služby ZRÝCHLENÝ SERVIS ETA.

7.1.    Pri hlásení opravy je spotrebiteľ povinný oznámiť obsluhe infolinky tieto informácie:

·         Typ výrobku

·         Popísať závadu na výrobku

·         Dátum predaja výrobku

·         Predajňu, na ktorej bol výrobok zakúpený

·         Kompletnú adresu, na ktorej je reklamovaný výrobok umiestnený

·         Telefonický kontakt

·         Na požiadanie je spotrebiteľ povinný zaslať obsluhe infolinky elektronickú formu nákupného dokladu

7.2.    Pri kontakte servisu a vykonávaní opravy je spotrebiteľ povinný vyvinúť primeranú súčinnosť pri riešení problému po telefóne alebo v mieste bydliska spotrebiteľa. Hlavne sa jedná o poskytnutie priestoru vhodného k vykonaniu opravy a predvedenie závady výrobku.

7.3.    Pred vykonaním opravy predloží spotrebiteľ servisu ku kontrole originál nákupného dokladu.

7.4.    Spotrebiteľ umožní servisu previesť výrobok do prevádzkárne, pokiaľ povaha závady vyžaduje dielenskú opravu.

8.       Obmedzenie platnosti služby ZRÝCHLENÝ SERVIS ETA:

8.1.    Spoločnosť ETA a. s. nemusí službu ZRÝCHLENÝ SERVIS ETA vykonať pokiaľ:

·         Spotrebiteľ nepredloží nákupný doklad

·         Spotrebiteľ predloží nečitateľný, poškodený alebo neoriginálny nákupný doklad

·         Spotrebiteľa nie je možné skontaktovať po dobu viac než 1 pracovného dňa po nahlásení opravy.

·         So spotrebiteľom nie je možné dohodnúť termín opravy najneskôr do 2 pracovných dní od nahlásenia opravy.

·         Spotrebiteľ používa výrobok v rozpore s návodom k obsluhe

·         Závada je spôsobená:

·         mechanickým poškodením výrobku

·         zásahom do výrobku prevedeným neoprávnenou osobou

·         nevhodným umiestnením výrobku

·         zásahom bleskom, záplavou, povodňou alebo inou prírodnou silou

·         pripojením neautorizovaného externého zariadenia

·         jedná sa o bežnú údržbu zariadenia a jeho príslušenstva

9.       Spôsob určovania maximálneho termínu opravy:

9.1.   Výrobky v rámci služby ZRÝCHLENÝ SERVIS ETA sú opravované do dvoch pracovných dní za podmienky, že je reklamácia nahlásená v pracovný deň do 16:00. tzn.:

·         Pokiaľ je reklamácia nahlásená v pondelok 15:00, je servisný zásah vykonaný do stredy 24:00.

·         Pokiaľ je reklamácia nahlásená v pondelok 17:00, je servisný zásah vykonaný do štvrtka 24:00.